Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

25.05.2023
Znak: DT/1864/23 Data: 25 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1625/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1625/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2)” Do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania (Rozdział VII. pkt 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. Dnia 17.05.2023 r. ogłoszono postępowanie znak DT/1811/23 w wyniku, którego do dnia 22.05.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła 1 oferta negocjacyjna. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie...
25.05.2023
Znak: DT/1863/23 Data: 25 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1624/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1624/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (2)” Do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania (Rozdział VII. pkt 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. Dnia 17.05.2023 r. ogłoszono postępowanie znak DT/1811/23 w wyniku, którego do dnia 22.05.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła 1 oferta negocjacyjna. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie...
24.05.2023
Znak: DT/1858/23 Data: 24 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2023” Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
24.05.2023
Znak: DT/1857/23 Data: 24 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1678/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1678/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej c.o. z podłączeniem kotła do instalacji wod.-kan. w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie” Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
17.05.2023
Znak: DT/1812/23 Data: 17 maja 2023r. Wezwanie do negocjacji dot. postępowania DT/1625/23 z dn. 24.04.2023 r.   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2)”, Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania znak DT/1625/23 (Rozdział VII. pkt. 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. W związku z powyższym Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych oferentów biorących udział w postępowaniu DT/1625/23 do złożenia oferty negocjacyjnej. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz...
17.05.2023
Znak: DT/1811/23 Data: 17 maja 2023r. Wezwanie do negocjacji dot. postępowania DT/1624/23 z dn. 24.04.2023 r. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (2)”, Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania znak DT/1624/23 (Rozdział VII. pkt. 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. W związku z powyższym Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych oferentów biorących udział w postępowaniu DT/1624/23 do złożenia oferty negocjacyjnej. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: W ofercie należy podać cenę brutto. Oferta składa się z formularza ofertowego (Załącznik_nr_1). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem: „ZMIANA OFERTY " oraz...
15.05.2023
Znak: DT/1788/23 Data: 15 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 27.03.2023 r. znak DT/1313/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Rynkowy 7 w Srokowie, informuje o zakończeniu postępowania znak DT/1313/23 z dnia 27.03.2023 tj. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Pl. Rynkowym 7 w Srokowie zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” Do dnia 07.04.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 3 oferty. Jednocześnie informujemy, że po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 07.04.2023 r. przekazano oferty Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji.  Po ponownym spotkaniu Zarządcy z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej dn. 11.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: PPHU „DREW-GAM” Mariusz Sienkiewicz Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu...
28.04.2023
nak: DT/1680/23 Data: 28 kwietnia 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2023”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych z piecowego na c.o. gazowe. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej c.o. z podłączeniem kotła do instalacji wod.-kan. w następujący lokalach: ul. I. Daszyńskiego 4/6, ul. Ogrodowa 8/3, ul. Pocztowa 10/1, ul. Pocztowa 10/2, ul. A. Samulowskiego 1/3.   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki do zapytania ofertowego: Załącznik_nr_7 – Dokumentacja projektowa, Załącznik_nr_8 – Przedmiar robót, Załącznik_nr_9 – Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia robót.   W celu dokonania oględzin, klucze do lokalu można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 w...
28.04.2023
Znak: DT/1678/23 Data: 28 kwietnia 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej c.o. z podłączeniem kotła do instalacji wod.-kan. w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie”  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Skrócony opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej c.o. z podłączeniem do kotła instalacji wod.-kan. w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie. Zapewnienie w lokalu źródła ogrzewania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki do zapytania ofertowego: Załącznik_nr_7 – Dokumentacja projektowa, Załącznik_nr_8 – Przedmiar robót, Załącznik_nr_9 – Zgłoszenie robót. W celu dokonania oględzin, klucze do lokalu można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 w pok. nr 15B...
24.04.2023
Znak: DT/1625/23 Data: 24 kwietnia 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert    Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2)”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Skrócony opis przedmiotu zamówienia: - poziomowanie posadzek, wykończenie glazurą/wykładziną PCV, - szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem, - montaż armatury sanitarnej, - wymiana stolarki drzwiowej, - inne prace hydrauliczne i elektryczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar robót (Załącznik_nr_4), Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do złożenia oferty na podstawie przedmiaru oraz własnych oględzin i pomiarów. W celu dokonania oględzin, klucze do lokalu można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 w pok. nr 15B (I piętro), tel. 89 752 24 31.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawcy ubiegający się o...
12345678910

Archiwum

2023
2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja