UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Przetargi

20.01.2020
  16 stycznia 2020 r. OGŁOSZENIE Zarząd Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na najem garażu położonego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółki.   Położenie garażu: Wolnostojący garaż murowany położony przy ul. Sikorskiego 61 Powierzchnia użytkowa: 15 m² Wyposażenie techniczne: instalacja elektryczna Cena wywoławcza za garaż miesięcznie: nie mniej niż 200,00 zł brutto (cena zawiera podatek VAT) Kryteria wyboru oferty: najwyższa zaproponowana cena ( czynsz); w przypadku jednakowych cen, oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty uzupełniającej Okres wynajmu: na czas nieoznaczony Termin składania ofert: do 31 stycznia 2020r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: ofertę z proponowaną miesięczną ceną brutto za najem garażu należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie (11-400) ul. Traugutta 27 w sekretariacie (I piętro), na kopercie oprócz nazwiska i imienia oraz adresu oferenta należy dopisać: ”Oferta- najem garażu przy ul. Sikorskiego 61”. Miejsce i termin otwarcia ofert : dnia 31 stycznia 2020r. godzina 10:30 w...
03.12.2019
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 36 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu dachu, wymiany rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 36 w Kętrzynie ” Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami, kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, wyceniony...
25.11.2019
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Asnyka 6 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Zainstalowanie domofonu cyfrowego w budynku przy ul. Asnyka 6 w Kętrzynie”   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.   Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 20.03.2020 roku.   Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 12.12.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Zainstalowanie...
22.11.2019
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku”   Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7  – kontakt administracja tel. -  89 752 45 39.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG, kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym...
15.11.2019
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 8 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Remont elewacji  budynku od strony podwórza Remont ścian szczytowych. Remont odwodnienia dachu. „Szyciu ścian” Wykonanie wzmocnienia i izolacji fundamentów oraz wykonaniem parapetów. Wykonanie opaski wokół budynku.   UWAGA: W celu ustalenia szczegółowego zakresu prac - kontakt z pracownikiem Działu Technicznego - tel.  89 752 24 31 lub Administracją -  tel. 89 752 45 39.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami, kopia aktualnego odpisu...

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja