Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
29.11.2021

DT/4129/21: Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych - Zaproszenie do złożenia ofert

 

Znak: DT/4129/21

Data: 29 listopada 2021r.

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – za rok 2022 i 2023.

 

Część I - budynki Gminy Miejskiej Kętrzyn

Część II – budynki Wspólnot Mieszkaniowych

Część III – budynki Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) polegać ma na sprawdzeniu stanu technicznego: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz czyszczeniu przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. Informacje dot. zaproszenia można uzyskać w Dziale Technicznym KTBS Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 27 – pokój nr 13,14, tel. kontakt 89/752-24-31.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, minimum 5 -letnie doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

  3. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

  4. Aktualna i opłacona polisa ubezpieczeniowa OC działalności ( w zakresie wykonywanych czynności określonych w zaproszeniu ofertowym),

  5. Odpowiednie uprawnienia tj. z kwalifikacjami mistrza w kominiarstwie; z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalizacji.

 

Termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kryteria oceny oferty: 100 % najniższa cena

 

Oferty należy składać w sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 do dnia 14.12.2021 r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

 

Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – za rok 2022 i 2023 z dopiskiem: „Nie otwierać przed 14. 12.2021 r. godz. 12:00”

 

Rozstrzygnięcie postępowania :

  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Kętrzyńskiego TBS w Kętrzynie w dniu 14.12.2021.
  2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty .
 
1 - Zaproszenie.docx
2 - Formularz ofertowy część I budynki GMK.docx
3 - Formularz ofertowy część II budynki WM.docx
4 - Formularz ofertowy część III budynki KTBS.docx
5 - Załącznik nr 1 do oferty.docx
6 - Załącznik nr 2 - Cennik.xls
7 - Załącznik nr 2 do oferty.docx
8 - Umowa GMK.doc
9 - Umowa TBS.doc
10 - Umowa WM.doc
11 - Klauzula informacyjna RODO.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja