Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
13.09.2022

DT/3507/22: ul. Sikorskiego 20 - Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi - zaproszenie do złożenia ofert

Znak: DT/3507/22 Data: 13 września 2022r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”

 

UWAGA!

Przedmiar robót, Ekspertyza stanu technicznego dostępne w formie skanu, przesłanego na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adres e-mail: aneta.chmielewska@e-ketrzyn.pl

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31

Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (Załącznik_nr_1);

  2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania (Załącznik_nr_2);

  3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG;

  4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie;

  5. Wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS;

 

Termin wykonania zadania – do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 22.09.2022 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „ Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.” - z dopiskiem „Nie otwierać przed 22.09.2022 r. godz. 11.00 .”

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/3507 /22 z dnia 13.09.2022 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki KTBS lub przez Zarząd WM ww. budynku.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i uzasadnienia na każdym jego etapie, a także prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do zaproszenia:

1)  formularz ofertowy;

2)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik_nr_1;

3) wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik_nr_2;

 
Zaproszenie.pdf
Formularz ofertowy.docx
Zalacznik_nr_1 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
Zalacznik_nr_2 - Wykaz robót.docx
RODO zapytanie poniżej progu- załącznik.docx

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja