ZAPYTANIE OFERTOWE - Zadanie obejmuje wykonanie według projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej części wspólnych (nie dotyczy instalacji wewnątrz mieszkań) w budynku mieszkalnym

Znak: DT/4810/18                                                Data:  27 grudnia  2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kętrzyńskie TBS sp. z o. o. w Kętrzynie, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mikołaja Reja 1, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  w przedmiocie zamówienia.

 

Przedmiot i zakres zamówienia:  

              Zadanie obejmuje wykonanie według projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej części wspólnych (nie dotyczy instalacji wewnątrz mieszkań)  w budynku mieszkalnym mieszczącym się w Kętrzynie przy ulicy Mikołaja Reja 1. Części wspólne kończą się na zaworze za wodomierzem i ciepłomierzem. 

Centralne ogrzewanie:

Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z istniejącego węzła miejskiej sieci cieplnej. Węzeł znajduje się w pomieszczeniu piwnicy. Instalację centralnego ogrzewania poziomy i piony zaprojektowano  z rur stalowych, izolacja w płaszczu PE lub PVC. Pomiar zużytego ciepła odbywać się będzie dla każdego lokalu odrębnie.          

Przewidziano ciepłomierz „LEC 5” firmy „APATOR-POWOGAZ” (lub równoważny). Montaż ciepłomierzy przewidziano na klatce schodowej w szafce pomiarowej. Części wspólne kończą się na zaworach za ciepłomierzem od strony lokalu. Prace należy wykonać zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania robót sanitarnych. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych w celu wykonania prac.   

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej: 

              Wewnętrzna instalacja ciepłej wody zasilana będzie z wymiennika ciepła, zasilanego z miejskiej sieci cieplnej znajdującej się w piwnicy budynku. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się z rur z polipropylenu typu 3 systemu BOR plus firmy „Wavin” o połączeniach zgrzewanych, izolacja w płaszczu PE lub PVC. W celu umożliwienia indywidualnego rozliczenia mieszkańców z ilości pobieranej ciepłej wody, każde mieszkanie musi zostać wyposażone w wodomierz jednostrumieniowy „JS-1,0 DN15” 90°Cmy firmy „ISTA” (lub równoważny). Montaż wodomierzy przewidziano na klatce schodowej w szafce pomiarowej. Części wspólne kończą się na zaworach za wodomierzem c.w.u.  od strony lokalu.  Prace należy wykonać zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania robót sanitarnych. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych w celu wykonania prac.  

 

             

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

-Kubatura: 1085,00 m³

- Powierzchnia zabudowy: 134,00 m²

-Powierzchnia użytkowa 215,33 m²

- Ilość kondygnacji podziemnych: 1

-Ilość kondygnacji nadziemnych 3

- Ściany murowane, stropy drewniane.

 

Termin realizacji całości zamówienia:  Do 15 lutego 2019 roku.

Warunki dotyczące zamówienia:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

  1. niezbędne kwalifikacje i doświadczenie
  2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

       a)  wykaz robót przy wykonywaniu prac związanych z centralnym ogrzewaniem w okresie ostatnich trzech lat,

      b) posiadają uprawnienia budowlane

      c) ubezpieczenie OC na prowadzenie prac budowlanych

Kryteria  oceny  oferty: 

Kryterium  –  Cena 100%

Uwagi:

  • Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent przy realizacji zamówienia.
  • Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym należny podatek VAT.
  • Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana przelewem (na konto wskazane na fakturze) w terminie 14 dni po poprawnym zrealizowaniu zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru budowy oraz  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Mateusz Szekliński  tel. 89 752 24 31; 796 996 790; e-mail :  mateusz.szeklinski@tbs.ketrzyn.pl

 

Składanie ofert:

 1. Oferta musi zostać złożona na piśmie w kopercie opatrzonej napisem:

 

Oferta na:

„Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u.  w budynku mieszczącym się w Kętrzynie przy ulicy Mikołaja Reja 1”,  oraz z dopiskiem na kopercie: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert przez Komisję Przetargową w dniu 16-01-2019r. o godz. 13:00”.

 2. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć (przesłać pocztą lub złożyć osobiście) w siedzibie Zamawiającego:

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, w terminie do dnia: 16-01-2019 roku (środa) do godz. 13:00.

 

3.  Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi.

 

Rozstrzygniecie postępowania:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Spółki, pokój numer 9.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.