ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie monitoringu wewnątrz na częściach wspólnych i na zewnątrz budynku przy ul. Mielczarskiego 9 w Kętrzynie

Znak: DT/ 1799/19                                                      Data:  14.05.2019 rok

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Mielczarskiego 9  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 

„Wykonanie monitoringu wewnątrz na częściach wspólnych i na zewnątrz budynku przy  ul. Mielczarskiego 9  w Kętrzynie ”

Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.

                                                                         

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 roku.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 30.05.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wykonanie monitoringu wewnątrz na częściach wspólnych i na zewnątrz  budynku przy  ul. Mielczarskiego 9   w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 30.05.2019 r.  godz. 11.00

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  z dnia 14.05.2019 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki do pobrania:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.

 

Załączniki  do przedłożenia ze strony oferenta:

  1. oferta wykonawcy z wyszczególnieniem prac,  okresem gwarancji i terminem wykonania.
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG
  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.