ZAPYTANIE OFERTOWE - DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ - Linki 1 w Kętrzynie

Kętrzyn, dnia 20 marca 2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20 MARCA 2019 R.

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Linki 1 w Kętrzynie

z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Mikołaja Linki 1, 11-400 Kętrzyn,

NIP: 7421930059, REGON: 510728155

 

reprezentowana przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie,

z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn,

wpisane do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy,

pod nr KRS: 0000177342, NIP: 7421588365, REGON: 510492534,

Adres do doręczeń: ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, województwo warmińsko-mazurskie,
e-mail: biuro@tbs.ketrzyn.pl, Tel. (89) 752 28 60, (89) 752 49 37, Fax (89) 752 29 53.

w imieniu którego działa: Elżbieta Hryniewicz – p.o. Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.

 

 

Tytuł zamówienia:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad inwestycją:

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Linki 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0025/17-00 w okresie realizacji inwestycji (do 31 lipca 2019 r.) oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (48 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń).

 

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu:

Projekt nr RPWM.04.03.02-28-0025/17-00 Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Linki 1 w Kętrzynie.

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

 

 

Termin składania ofert

Termin składania ofert: 04 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00.

 

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 w terminie do dnia 04 kwietnia 2019 r. do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
  „Oferta w postępowaniu w przedmiocie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej – modernizacja energetyczna budynków Wspólnot Mieszkaniowych - Znak sprawy DT/999/19. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. przed dniem 04 kwietnia 2019 r. godz. 10:30.”
 2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
 6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej.
 9. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
 10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o. informacje dotyczące:
 1. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie ze wskazaniem terminów złożenia oferty.
 2. firmy oraz adresu Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo oraz ceny ofertowej oferty najkorzystniejszej cenowo.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Wójcik – inspektor ds. budowlanych – Dział Techniczny KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, Tel. 89 752 28 60, Fax: 89 752 29 53, e-mail: dariusz.wojcik@tbs.ketrzyn.pl lub biuro@tbs.ketrzyn.pl.

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 89 752 28 60

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.:

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Linki 1w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0025/17-00 w okresie realizacji inwestycji (do 31 lipca 2019 r.) oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (48 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń).

 

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Kętrzyński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie kontroli i nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji oraz jej funkcjonowania w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

 

Przedmiot zamówienia

 

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Linki 1 w Kętrzynie. Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, Gm. Miejska Kętrzyn, Dz. Nr 314/3. Stan obiektu do termomodernizacji: Budynek w kształcie prostokąta, ceglany podpiwniczony z poddaszem użytkowym, ceglany z cokołem kamiennym, otynkowany, trzykondygnacyjny, dach dwuspadowy prosty, kryty dachówką ceramiczną, dobudówki kryte dachówką. Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym jest wpisany do ewidencji zabytków, podlega ochronie. Dla dz nr. 358/17 w granicach terenu nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Budynek znajdujący się przy ul. Linki 1 charakteryzuje się wysokim stopniem zużycia elewacji. Po dokonaniu oględzin stwierdzono liczne odspojenia i spękania tynku, odspojenia malatur na budynku. Konstrukcja dachu w stanie dobrym, jego pokrycie w stanie złym, odwodnienie liniowe dachu z blachy stalowej ocynkowanej nie nadające się do użycia. Budynek kwalifikuje się do wykonania docieplenia oraz wymiany pokrycia dachowego. Zakres robót budowlanych: zamierzeniem inwestycyjnym objęta jest termomodernizacja elewacji i dachu wraz z hydroizolacją fundamentów budynku oraz izolacja cieplna stropów. Inwestycja polegać będzie na remoncie elewacji i dachu wraz z obróbkami blacharskimi (wykonanie rynien i rur spustowych, parapetów), dociepleniu stropu piwnicznego i stropu nad ostatnią kondygnacją. Szczegółowy opis robót budowlanych przeznaczonych do objęcia nadzorem inwestorskim znajduje się w zał. nr 7 do zapytania ofertowego - Wyciąg z dokumentacji technicznej – Linki 1.

 

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji należy:

 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym,
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów,
 3. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 5. koordynacja robót poszczególnych branż.
 6. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
 7. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,  a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu.
 8. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.
 9. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych.
 10. składanie raportów o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
 11. uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń.
 12. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.
 13. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji.

 

Wykonawca w okresie realizacji inwestycji zobowiązuje się do pobytu na terenie inwestycji w czasie wykonywania robót wymagających jego nadzoru, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu i nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Wykonawca zobowiązuje się również do dokumentowania swoich pobytów wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, objętych jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania nieuwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, koniecznych i zamiennych bądź o konieczności rezygnacji z określonych robót.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względów bezpieczeństwa albo w celu zapobieżenia awarii, Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót oraz zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. Wykonawca winien również dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy.

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych obejmuje:

 1. nadzór inwestorski nad prawidłowością realizacji robót, wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach napraw gwarancyjnych,
 2. świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi konsultacji technicznej w zakresie pracy i eksploatacji robót budowlanych, zrealizowanych w ramach inwestycji.

 

Pobyt Wykonawcy na terenie inwestycji podczas świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością realizacji robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach napraw gwarancyjnych będzie konieczny jedynie w sytuacji uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym.

Świadczenie usługi konsultacji technicznej w zakresie pracy i eksploatacji robót budowlanych, zrealizowanych w ramach inwestycji będzie realizowane w drodze kontaktów e-mailowych i telefonicznych. 

 

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Linki 1w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0025/17-00 w okresie realizacji inwestycji (do 31 lipca 2019 r.) oraz w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych (48 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń)

 

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – sprawował czynności nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad wykonawstwem co najmniej 2 robót, polegających na modernizacji energetycznej budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz przedłożył dowody poświadczające, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Podmioty/osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia uczestnictwo osoby/osób (co najmniej jednej), posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą opisane uprawnienia budowlane.

 

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

 1. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 1. zmiany terminu wykonywania robót budowlanych, mających być przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
 2. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.
 3. nieprzewidzianych przez strony okoliczności mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.
 4. wystąpienia przypadku siły wyższej.
 5. koniecznych dodatkowych uzgodnień lub uzyskania dodatkowych decyzji.
 6. konieczności wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej na skutek wydanych decyzji pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, o czas potrzebny do dokonania zmian.
 7. gdy zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych robót budowlanych, ale wyłącznie o czas ich prowadzenia, jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie jednocześnie z zadaniem podstawowym.
 1. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 1. wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego uzasadniających zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy.
 2. nieprzewidzianych przez strony okoliczności, mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu umowy.
 3. wystąpienia przypadku siły wyższej.
 4. zmian obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na sposób wykonania przedmiotu umowy.
 1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

 

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

Do Formularza ofertowego, stanowiącego Zał. nr 1 do zapytania ofertowego, należy dołączyć:

 1. Zał. nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz usług – wypełniony formularz dot. doświadczenia zawodowego Wykonawcy w zakresie sprawowania - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - czynności nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej nad wykonawstwem co najmniej 2 robót, polegających na modernizacji energetycznej budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz dowody poświadczające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane.
 2. Zał. nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz osób – wypełniony formularz, obejmujący wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą opisane uprawnienia budowlane. Wykonawca dołączy do oferty kopie decyzji, nadających w/w osobom uprawnienia budowlane.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru prowadzonego dla Wykonawcy / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Wykonawcy stosowane będą następujące kryteria oceny:
Cena - waga: 100%

Punktacja w ramach kryterium „cena” (zakres: 0–100 punktów) zostanie wyznaczona w następujący sposób:
Ilość punktów dla danej oferty = (Cena brutto najkorzystniejszej oferty) / (Cena brutto oferty ocenianej) x 100.

Cena ofertowa powinna zostać wyrażona w PLN.

Cena oferty jest ceną ryczałtową; powinna zawierać koszty wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty: ubezpieczenia, organizacji, dojazdów do miejsca świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia. Przy ustalaniu ceny/wynagrodzenia ryczałtowego należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów wyliczonych według powyższego wzoru. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części setnych zgodnie z zasadami arytmetyki.

Jeżeli dwie lub więcej ofert w postępowaniu zostanie złożonych z taką samą liczbą punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert opisanego w zaproszeniu do składania oferty.

 

Załączniki

Zał. 01. Formularz ofertowy - Linki 1

Zał. 02. Wykaz usług - Linki 1

Zał. 03. Wykaz osób - Linki 1

Zał. 04. Wyciąg z dokumentacji technicznej - Linki 1

Zał. 05. Wzór umowy - Linki 1