ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WE WSKAZANYCH LOKALACH KĘTRZYŃSKIEGO TBS

Znak: DT/ 2686/ 2019                                                  Data: 11 -07- 2019 roku

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w złotych równowartość 30.000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  WE WSKAZANYCH LOKALACH KĘTRZYŃSKIEGO TBS”

Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl lub w Dziale Technicznym  Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 (parter, pokój nr 2).

1. Przedmiot zamówienia:

1) Wymiana stolarki okiennej połaciowej na okna drewniane powlekane PCV w kolorze białym, spełniające polskie normy budowlane, pakiety szybowe co najmniej jednokomorowe - wraz z usunięciem mostków termicznych - w ilości określonej w załączniku nr 6 do projektu umowy.

 

2) Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym, spełniające polskie normy budowlane,   współczynnik dla okna nie większy niż 1,1 , wraz z montażem nawiewnika ciśnieniowego z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia  w ilości określonej w załączniku  nr 6 do projektu umowy

 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 30-09-2019 rok

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać przedmiar i cenę brutto wymiany okien wg załącznika nr 6 do projektu umowy.

W cenie należy uwzględnić:
- wykonanie dokumentacji fotograficznej stolarki istniejącej oraz zamontowanej nowej stolarki,
- demontaż istniejącej stolarki wraz z zagospodarowaniem odpadów,
- montaż nowej stolarki z materiałami,
- wymianę parapetów i podokienników,
- wykonanie obróbek z materiałami : 

- przy ościeżach zewnętrznych uzupełnienie tynku wraz z przemalowaniem w kolorze elewacji

-  przy ościeżach wewnętrznych uzupełnienie tynków z przygotowaniem pod szpachlowanie 
- usunięcie ewentualnych mostków termicznych.

4. Kryterium oceny ofert:

Cena 100 % - Cena całkowita za wymianę całej stolarki wg załącznika nr 6 do projektu umowy.

5. Wymagane dokumenty:

1) oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagana co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia posiadająca uprawniania budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależąca do właściwej izby inżynierów budownictwa; do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i przynależność do izby),
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, potwierdzony referencjami,
4) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
5) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
6) krajową deklarację lub certyfikat zgodności (zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej),
7) parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, do dnia 18-07-2019r. do godziny 1300 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego TBS ‘’z dopiskiem „Nie otwierać przed 18.07.2019 r. godz. 13 00”.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie ilość stolarki 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.