ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Wymiana pokrycia dachowego wraz deskowaniem ,pracami towarzyszącymi i remontem kominów w budynku mieszkalnym WM przy ul. Poznańska 7 w Kętrzynie.

Znak: DT/3235/2019                                                   Data: 28 sierpnia 2019rok

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie –w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 7  – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Wymiana pokrycia dachowego wraz deskowaniem ,pracami towarzyszącymi

i remontem kominów w budynku mieszkalnym  WM przy ul. Poznańska 7 w Kętrzynie.                            

 

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej wizji lokalnej i przygotowanie oferty w postaci kosztorysu ofertowego. Załączony do zapytania przedmiar wraz z planowanym zakresem należy traktować orientacyjnie.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie)
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 2 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
  4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
  6. kosztorys ofertowy uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,

 

Pożądany termin wykonania zadania – IV kw 2019 r

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 13 września 2019 roku do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wymiana pokrycia dachowego wraz deskowaniem i pracami towarzyszącymi i remontem kominów w budynku mieszkalnym  WM przy ul. Poznańska 7 w Kętrzynie.  z dopiskiem „Nie otwierać przed 28.09.2018 r. godz. 13.00”.

 

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi  w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania-załącznik nr4

5)    rzut dachu

6)    szacunkowy przedmiar robót