ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem, remontu dachu, kominów, wymiana drzwi wejściowych od podwórza w budynku mieszkalnym przy ul. Kaszubska 10 w Kętrzynie

Znak: DT/ 3208 /19                                                    Data:  22 sierpnia 2019 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Kaszubska 10  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 

Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem,  remontu dachu,  kominów, wymiana drzwi wejściowych od podwórza w budynku mieszkalnym przy ul. Kaszubska 10 w Kętrzynie ”

 

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

UWAGA : W celu ustalenia szczegółowego zakresu prac - kontakt z pracownikiem Działu Technicznego - tel.  89 752 24 31 lub Administracją -  tel. 89 752 45 39.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych ,
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
  4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
  6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS
  7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy                                                                                                      

 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 29 listopada 2019 r.

 Zamawiający  zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania robót lub wykonanie robót przełożyć na następny rok ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 10.09.2019 roku do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem,  remontu  dachu, kominów,  wymiana drzwi wejściowych od podwórza w budynku mieszkalnym przy ul. Kaszubska 10 w Kętrzynie”  – Nie otwierać przed 10.09.2019 r.  godz. 13.00”.

Rozstrzygnięcie postępowania :

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5