ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 37 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym

Znak: DT/ 995  /19                                                     Data:  12.03.2019 rok

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 37  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Sikorskiego 37  w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym”

 

Projekt budowlany remontu dachu budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych , (wymagany kierownik budowy z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015, poz. 1789) i art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2014, poz. 1446 ze zm.),
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
  4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
  6. wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS
  7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy                                                                                   

 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27,    do dnia 29.03.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:          Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Sikorskiego 37 w Kętrzynie  zgodnie  z projektem budowlanym”  – Nie otwierać przed 29.03.2019 r.  godz. 11.00”.

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/  995 /19  z dnia  12.03.2019 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5