ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 6 w Kętrzynie

Znak: DT/ 1798   /19                                                   Data:  14.05.2019 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Pocztowa 6  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 6 w Kętrzynie ”

Zakres prac:

- remont klatki schodowej; wymiana okien na klatce schodowej

Uwaga: W celu ustalenia szczegółów, co do zakresu prac – kontakt z administratorem budynku tel. 536-395-778

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
  3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
  4. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
  6. Wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,
  7. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy,                                                                                      

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27,  do dnia 03.06.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 6 w Kętrzynie”  – Nie otwierać przed 03.06.2019 r. godz. 11.00”.

 

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/ 1798 /19  z dnia  14.05.2019 r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5.