ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH

Znak: DT/ 3050 /19                                                     Data: 06 sierpień 2019 roku

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych:

 

„PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH”

 

Wzory formularzy ofertowych, można pobrać  w Dziale Technicznym Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 parter, pokój nr 2

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. rozebranie pieca kaflowego
 2. oczyszczenie kafli
 3. wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca
 4. przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli
 5. montaż osprzętu piecowego

Szacunkowa ilość pieców do przestawienia: 9 szt.

Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata

Termin wykonania zadania: do 30 wrzesień 2019 r.

Kryterium oceny oferty:

Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji,
 3. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania, ewentualne referencje,
 4. kopia posiadanych uprawnień do wykonywania zadania,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu ofertowym).

 

Oferty (zawierające ceny jednostkowe za przestawienie 1m3 pieca kaflowego) należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ul. R. Traugutta 27, do dnia 16 sierpień 2019 roku do godziny 13:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH” z dopiskiem „Nie otwierać przed 16-07-2019 r. godz. 13:00”.

 

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie ilość pieców kaflowych do przestawienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.