ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - PRZEPROWADZENIU ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KĘTRZYŃSKIE TBS Sp. z o.o. w KĘTRZYNIE – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

DT/ 490/19                                                                 Data: 07.02.2019r

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, których budynkami mieszkalnymi zarządza - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na:

 

„PRZEPROWADZENIU ROCZNEJ  KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH  ZARZĄDZANYCH   PRZEZ  KĘTRZYŃSKIE TBS Sp. z o.o. w KĘTRZYNIE – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA”

 

Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm,) polegać ma na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w zarządzanych przez Zamawiającego – zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy – i wykonanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, sporządzonych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Spółki, zakładka przetargi lub w Dziale Technicznym Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Traugutta 27 (parter, pokój nr 9) w Kętrzynie.

 

            Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
  3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, ewentualne referencje,
  4.  Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego  oświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  5. Parafowany i zaakceptowany wzór umowy,
  6. Aktualna i opłacona polisa ubezpieczeniowa OC działalności ( w zakresie wykonywanych czynności określonych w zaproszeniu ofertowym),

7)   Kopię uprawnień budowlanych z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

 

Termin wykonania zadania do dnia 30 września 2019r.

 

Kryteria  oceny  oferty:

 

Kryterium A  –  Cena 70%

Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                            cena najniższa

wartość punktowa oferty   =   _________________________________   x   100 pkt x 70 %

                                                         cena porównywana 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Kryterium B  –  doświadczenie wykonawcy  15% + 15% za referencje

Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                       Liczba punktów przyznanych badanej ofercie*

Liczba pkt z kryterium B  = _______________________________________________________  x100 pkt x 30%

                                       30 (max. liczba punków w kryterium)              

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

*Zamawiający zastosuje następującą punktację:

CZĘŚĆ I,

L.p.

DOŚWIADCZENIE

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.**doświadczenie obligatoryjne

za minimum 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu kontroli okresowej rocznej …………………………………………………………………….

0 pkt

2.

za 1 dodatkową usługę j . w.

6 pkt

3.

za 2 dodatkową usługę j . w.

10 pkt

4.

za 3 dodatkowe usługi j. w.

13 pkt

5.

za 4 i więcej  dodatkowych usług j.w. 

15 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II,

L.p.

                     REFERENCJE

ILOŚĆ PUNKTÓW

1.**doświadczenie obligatoryjne

za minimum 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu kontroli okresowej rocznej …………………………………………………………………….

0 pkt

2.

za 1 dodatkową usługę j . w.

6 pkt

3.

za 2 dodatkową usługę j . w.

10pkt

4.

za 3 dodatkowe usługi j. w.

13 pkt

5.

za 4 i więcej  dodatkowych usług j.w. 

15 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznane powyżej punkty zostaną zsumowane (A+B=C**) i będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy.

** C- wynik końcowy (liczba punktów)

 

Oferty należy składać w sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Traugutta 27 do dnia 19 lutego 2019r.  do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem:

„ PRZEPROWADZENIE ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDYNKÓW I LOKALI  WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KĘTRZYŃSKIE TBS Sp. z o.o. W KĘTRZYNIE – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 19.02.2019r., godz. 12:00”

 

Rozstrzygnięcie postępowania :

 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub listownie oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  bez  podania uzasadnienia , a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty .