ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIKORSKIEGO 12 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI

Znak: DT/2695/19                                                      Data:  10 lipca 2019 r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 12  w Kętrzynie –  zaprasza do składania ofert na wykonanie  zadania pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU KLATKI SCHODOWEJ, WYMIANY USZKODZONYCH DREWNIANYCH STOPNI SCHODOWYCH I POMALOWANIU SCHODÓW DREWNIANYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, WYMIANY LUB RENOWACJI OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ, STRYCHU ORAZ W  PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIKORSKIEGO 12 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI

Zakres prac:

-badania konserwatorskie wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej,

-program prac konserwatorskich oraz program prac restauratorskich,

-inna dokumentacja wynikająca z zaleceń  konserwatorskich,

- dokumentacja projektowa.

Wzory formularzy ofertowych oraz zalecenia konserwatorskie można pobrać ze strony www.tbs.ketrzyn.pl (zakładka przetargi) .      

 Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagana co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia przewidziane przepisami rozporządzenia MKiDN z dnia 02.08.2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych).
  3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, referencje,
  4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  5. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

 

 

Termin wykonania zadania – do dnia 30 października  2019 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 25 lipca 2019 roku do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU KLATKI SCHODOWEJ, WYMIANY USZKODZONYCH DREWNIANYCH STOPNI SCHODOWYCH I POMALOWANIU SCHODÓW DREWNIANYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI, WYMIANY LUB RENOWACJI OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ, STRYCHU ORAZ W PIWNICY  W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIKORSKIEGO 12 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI”  -  z dopiskiem   „Nie otwierać przed  25 lipca 2019 r.   godz. 10.00”.

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1,

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania-Załącznik nr 3,

4)    wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 4,

5)    projekt umowy – Załącznik nr 5.