ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - OBLICZENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 1-141 I 1-142/3 PRZY UL. SIKORSKIEGO 44 W KĘTRZYNIE NA PODSTAWIE KONCEPCJI

Znak: DAT/1035/19                                                     Data: 14 luty 2019 rok

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie –  w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 10.000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

 

„OBLICZENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 1-141 I 1-142/3 PRZY UL. SIKORSKIEGO 44 W KĘTRZYNIE NA PODSTAWIE KONCEPCJI”.

 

Zakres opracowania wyceny :

- obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym( podstawa RMI z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym).

Wzory formularzy ofertowych można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl (zakładka przetargi) lub uzyskać w Dziale Technicznym Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 (parter, pokój nr 8 ). Osoba do kontaktu – Dariusz Wójcik-tel. 89 752 49 37,

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- koszt zagospodarowania terenu- budowa budynku wraz  z infrastrukturą techniczna, dojścia, dojazdy,  

  parkingi ,  zieleń, gromadzenie odpadów,

 1. koszt  przyłączy-założenia : budynek TBS mieszkalno- usługowy,   

  dostawa wody i odprowadzenie ścieków – miejska sieć wodno-kanalizacyjna

  zasilanie w energię cieplną na potrzeby c.o i c.w.u-z sieci miejskiej- węzeł cieplny , inny wariant - własna kotłownia gazowa , opomiarowanie indywidualne (liczniki wody, liczniki ciepła),

 1. obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych określonych w koncepcji- odrębnie koszty wyliczone na  budynek , infrastrukturę techniczna ,parkingi, inne:

wariant 1-budynek wykończony w standardzie pod klucz

a)–zasilanie w ciepło  z sieci miejskiej   ,

b)–kotłownia gazowa (wraz z pompami ciepła na potrzeby c.w.u.)

wariant 2-budynek wykończony w standardzie deweloperskim:

a)–zasilanie w ciepło  z sieci miejskiej   ,

b)–kotłownia gazowa( wraz z pompami ciepła na potrzeby c.w.u.)

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1) następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,- załącznik nr2
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagana co najmniej jedna osoba posiadająca stosowne uprawnienia do projektowania i przynależąca do właściwej izby inżynierów budownictwa )-załącznik nr3. Wykonawca powinien dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i przynależność do izby .
 3. wykaz co najmniej 3 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej 2 usług  wykonanych w tym okresie,- załącznik nr4 wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została zrealizowana należycie.
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 1. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.-załącznik nr5,

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzającej za zgodność

z oryginałem .

 1. Sposób przygotowania ofert:

W ofercie należy podać  cenę brutto.

 1. Termin wykonania zadania: do dnia  26 marca 2019r,
 2. Kryterium oceny: cena  100%
 3. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 20 marzec 2018 roku /środa/ do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

 „OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO BUDOWY BUDYNKÓW TBS MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR1- 141, 1-142/3   PRZY UL. Sikorskiego 44 W KĘTRZYNIE”.

DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES : biuro@tbs.ketrzyn.pl

Rozstrzygnięcie postępowania:

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dniu  20 .03.2019r. /środa/ o godz. 14:00 w siedzibie Spółki.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania-załącznik nr3

4)    wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 4

5)    projekt umowy – Załącznik nr 5

6)    program funkcjonalno-użytkowy