ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 1 W KĘTRZYNIE

Znak: DT/110/19                                                        Data  04.01.2019r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Targowa 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„ MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 1 W KĘTRZYNIE”    

w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”

Działania 4.3- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”

Poddziałania 4.3.2- „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Projekt budowlany termomodernizacji budynku i przedmiar robót niezbędny do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz                znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac                   restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015, poz. 1789) i art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2014, poz. 1446 ze zm.),
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,

       7)    załączniki 1-8

Termin wykonania zadania od 31.03.2019 do 31.07. 2019 roku.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 16 stycznia 2019 r. do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:                                        „ MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 1 W KĘTRZYNIE”    RPWM.04.03.02-28-0029/17 z dopiskiem „Nie otwierać przed 16.01.2019 r. godz. 13.00”.

Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/110/19 z dnia 04.01.2019r:

1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi  w siedzibie Spółki.

2.Kryterium wyboru ofert: 100% cena

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

1)    formularz oferty – Załącznik nr 1

2)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,

3)    wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania-załącznik nr 4

5)    projekt umowy z Wykonawcą prac budowlanych – Załącznik nr 5

                6)    wykaz robót – Załącznik nr 6

                7)    oświadczenie o ilości zatrudnionych osób – Załącznik nr 7

                8)    harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 8

Wykluczenia

1.Informacja o zakazie powiązań osobowych i kapitałowych:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegającej w szczególności na :

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, handlowej lub osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Czynnik społeczny:

Wykonawca na 6 miesięcy przed złożeniem oferty do momentu zakończenia gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej .

Podstawy wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy:

- nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postepowaniu,

- których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu.

 

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:

 1. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku:
 1. konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych- termin może ulec zmianie o okres  odpowiadający  wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu,  
 2. działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzialnych okoliczności niezależnych od strony,  która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, spadek temperatury uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i inne mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - o czas występowania siły wyższej i ich skutków,
 3. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 4. wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 1. Zmiana zakresu realizacji umowy w przypadku:
 1. zastosowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku,  pod warunkiem,  że równoważne materiały będą miały parametry nie niższe niż podane w ofercie, a koszty będą nie wyższe niż koszty materiałów oferowanych przez Wykonawcę w ofercie i Wykonawca udowodni ten fakt, a zmiana nie będzie prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
 2. konieczność zrealizowania projektu  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych,  materiałowych innych niż wskazane w ofercie w sytuacji gdyby zastosowane przewidzianym w ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
 1. Zmiana wynagrodzenia w przypadku:
 1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy,
 2. rezygnacji z części robót, których wykonanie nie będzie konieczne lub bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych robót,
 3. konieczności wykonania robót nie ujętych w projekcie , a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia
 4. konieczność wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawarcia umowy.