Misja Firmy

MISJA - naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy stale podnosić poziom świadczonych usług; wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.

Jesteśmy zespołem ludzi kreatywnych, otwartych na wprowadzanie zmian i modyfikacji; chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi, sugestie oraz propozycje, pomocne w udoskonalaniu naszych usług. Naszym klientom gwarantujemy profesjonalne usługi wysokiej jakości.

Zarząd i Pracownicy KTBS

WIZJA FIRMY

Podstawową zasadą wypływającą wprost z nauki Organizacja i Zarządzanie w życiu wszelkich firm na rynku jest ich Trwanie i Rozwój, realizowane w praktyce poprzez wypracowanie swojej uświadomionej Misji i Wizji oraz Strategii Rozwoju, ich promocję, wdrażanie i realizację w praktyce oraz okresową weryfikację.

STRATEGIA FIRMY

Wychodząc z powyższej zasad, plany i zamierzenia Spółki na lata 2017-2019 w zakresie działań promocyjno-marketingowych, działań bieżących (operacyjnych) oraz zamierzeń strategicznych Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza określiły jak poniżej:

 • opracowanie i wdrożenie Ankiety Satysfakcji Klienta, w celu lepszego poznania i monitorowania na bieżąco opinii i potrzeb rynku, zewnętrznego otoczenia spółki, usługobiorców – ludzi i firm oraz ciągłe doskonalenie oferty Spółki pod tym kątem; doskonalenie przepływu informacji do i od usługobiorców;

 • okresowe otwarte spotkania Kierownictwa Spółki ze wspólnotami mieszkaniowymi i systematyczne spotkania (cotygodniowe dyżury Prezesa Zarządu) z indywidualnymi klientami;

 • wdrożenie E-kartoteki, dostępnej (login, hasło) na www.tbs.ketrzyn.pl dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców zasobów zarządzanych przez Spółkę, własnych i na zlecenie, aby mieszkańcy mogli na bieżąco monitorować swoje zobowiązania wobec spółki (należności spółki);

 • lepsze wykorzystanie wszelkich form przekazu do otoczenia zewnętrznego spółki – lokalne media: prasa, telewizja, radio – internet, - spotkania, prezentacje, samorząd, kontakty osobiste - dla pełnej prezentacji możliwości i oferty Firmy oraz kontaktu z interesantami Spółki;

 • przygotowanie nowej strony www.tbs.ketrzyn.pl Spółki i jej bieżąca obsługa, weryfikacja i doskonalenie; poza telefonami także adresy mailowe do kontaktu z najważniejszymi osobami w spółce/działami obsługującymi klientów; aktualności z życia Spółki, informacje z miasta, informacje prawne w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę;

 • wdrażanie zasad społecznej wrażliwości biznesu, sponsoring na rzecz mieszkańców i miasta, udział i pomoc, w tym finansowa, aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym i sportowym środowiska; współpraca z samorządem miasta i innymi podmiotami miasta i mieszkańcami w w/w zakresie;

 • poprawa informatyzacji Spółki; wymiana sprzętu informatycznego (komputerów, oprogramowania, inne urządzenia ), doskonalenie wewnętrznej komunikacji, sieci rejestracji i przepływu zdarzeń i informacji; zasada: każdy pracownik merytoryczny pracuje na bieżąco na swoim odcinku dostępu do sieci, a każdy przełożony ma na bieżąco podgląd do sytuacji w spółce w realizowanym zakresie kompetencji i obowiązków; cele: ułatwiamy pracę, poprawiamy warunki pracy, zwiększamy zaangażowanie, wykorzystanie i efektywność pracy pracowników; szybki dostęp do zagregowanych informacji o Spółce, o prowadzonych sprawach (aby sprawy nie ginęły);

 • wprowadzanie elementów rachunkowości zarządczej w celu bieżącej analizy centrów kosztów i przychodów (zysków) Spółki, efektywniejszego zarządzania Spółką;

 • ciągłe podnoszenie kompetencji ogólnych i zawodowych pracowników z wykorzystaniem możliwości pozyskania dofinansowania z finansowych funduszy pomocowych UE i krajowych (głównie RPO WiM 2014-2020); kształtowanie pożądanej kultury organizacji i stosunków międzyludzkich; realizacja zasady, że „najważniejszy jest człowiek” - pracownik, klient, partner, bo ON daje Nam bieżące utrzymanie, trwanie i rozwój;

 • pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla projektów budowlanych na zlecenie klientów zewnętrznych;

 • pozyskiwanie i przygotowywanie na terenach miasta nowych terenów pod inwestycje, tak pod budownictwo mieszkaniowe czy na inne cele własne oraz zainteresowanych klientów;

 • rozwój inwestycji budownictwa społecznego oraz w miarę potrzeb budownictwa towarzyszącego, w tym dla ludzi młodych oraz o niskich dochodach z wykorzystaniem finansowania z BGK w Warszawie (program Mieszkanie+, lokalny program mieszkaniowy, obsługa prawna, notarialna i kredytowa w oparciu o nisko oprocentowane finansowanie rządowe);

 • ciągła troska o zwiększanie przychodów poprzez podejmowanie nowych usług (np. kosztorysowanie, projektowanie, nadzór) oraz troska o redukcję kosztów, wszędzie tam, gdzie można i gdzie to zasadne np. poprzez własne inwestycje na (przy) własnych obiektach Spółki w Odnawialne Źródła Energii, zwłaszcza w instalacje fotowoltaiczne służące do wytwarzania energii elektrycznej na cele wspólne mieszkańców (klatki schodowe, piwnice, alejki, place, wspólne urządzenia elektryczne), co obniży koszty energii elektrycznej; także tam gdzie istnieje sens ekonomiczny i warunki techniczne montowanie własnego źródła ciepła (może kiedyś także klimatyzacji) np. pomp ciepła; oferowanie ww. usług na zlecenia (zapotrzebowanie) zewnętrzne; a potem usługa serwisowania i konserwacji urządzeń;

 • innym zakresem wspólnych zainteresowań spółki i samorządu będzie ciągła termomodernizacja „starych” obiektów komunalnych w celu obniżenia strat ciepła i obniżenia jego kosztów oraz zwiększenia estetyki budynków;

 • może także powołanie Biura Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami lokalowymi (mieszkaniowymi) i nie tylko – świadczenie tych usług, niekoniecznie w strukturze sformalizowanej (biuro, dział, stanowisko samodzielne): sprzedaż, kupno, najem, zamiana (z czasem może i wycena nieruchomości) z zamiarem Kompleksowej Obsługi Klientów w tym zakresie; w jednym miejscu, w spółce klient załatwia wiele swoich spraw i potrzeb z obszaru komunalnego, bez potrzeby szukania rozwiązań na własną rękę;

 • rozpoznanie możliwości nawiązania skutecznej i efektywnej współpracy w ramach coraz popularniejszych w Polsce inicjatyw klastrowych, w tym przypadku dot. sektora komunalnego budownictwa społecznego, budownictwa socjalnego, usług komunalnych, w regionie, a może i szerzej; może także z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości socjalnej, usług skierowanych na lepsze, kompleksowe zaspakajanie podstawowych potrzeb komunalnych mieszkańców (efekt synergii działania w grupie, dostęp do wiedzy, nowych rozwiązań, inicjatyw i możliwości oraz aplikowania o finansowe środki wsparcia i pomocy UE i krajowe);

 

Prezes Zarządu