2019-05-23

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.

RADA NADZORCZA KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa  Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z  o.o. w Kętrzynie.

 1. Rada Nadzorcza KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa  Zarządu Spółki.
 2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:
  1. posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera,
  2. posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. korzystać w pełni z praw publicznych,
  5. posiadać znajomość przepisów dotyczących przedmiotu działalności oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  • oświadczenie o niekaralności i o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat).

Każdy z wymienionych dokumentów powinien zostać własnoręcznie podpisany przez kandydata.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w zamkniętych nie podpisanych kopertach, w sekretariacie KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie., ul. Traugutta 27, do godz1400 w terminie do  dnia 3 czerwca 2019 r. (włącznie) z dopiskiem ,, Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie - nie otwierać".  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia  do siedziby Spółki.
 2. Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie) zainteresowanych  o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego.
 3. Dalsze rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane wg późniejszych ustaleń w siedzibie Spółki. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu rozmowy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników I etapu konkursu..
  Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza będzie oceniać w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
  2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego),
  4. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  5. znajomość podstawowych zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
 5. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których, może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 6. Dokumenty dotyczące Spółki (Akt założycielski, odpis KRS, informacje ekonomiczno-finansowe za 2018 r. kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki – Sekretariat - w godz. 8.00-15.00 ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn.
 7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku listami poleconymi.
 8. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.