Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 29.07.2019 ; znak: DT/2966/19

Znak: DT/3236/19                                                         Data: 27 sierpień  2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym  z  dnia 29.07.2019 ; znak: DT/2966/19

 

W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/2966/19 na „ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku  przy ul. Gałczyńskiego 1  w Kętrzynie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi” informuję, iż w wyniku oceny  nadesłanych 2  ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie dokonała wyboru  najtańszej oferty za kwotę brutto 6900,00 zł.