DT/4144/19: Asnyka 6 - Instalacja domofonu cyfrowego - zaproszenie do złożenia ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy: DT/4144/19 Data: 25 listopada 2019r.
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 
ul. Asnyka 6 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Zainstalowanie domofonu cyfrowego w budynku przy ul. Asnyka 6 w Kętrzynie”

 

Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

  1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.
 

Termin wykonania zadania – od dnia podpisania umowy do 20.03.2020 roku.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 12.12.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem Zainstalowanie domofonu cyfrowego w budynku przy  ul. Asnyka 6  w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 12.12.2019 r.  godz. 11.00

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

  1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
  2. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 

Załączniki do pobrania:

  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.

 

Załączniki  do przedłożenia ze strony oferenta:

  1. oferta wykonawcy z wyszczególnieniem prac, okresem gwarancji i terminem wykonania.
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG
  3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.