DT/4122/19: Chopina 7 - Naprawa i malowanie kominów - zaproszenie do złożenia ofert

PRZETARGI
Znak sprawy: DT/4122/19 Data: 22 listopada 2019r.
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 
ul. Chopina 7 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku”

 

Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl . Ze strony również do pobrania protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 7  – kontakt administracja tel. -  89 752 45 39.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.
 

Termin wykonania zadania:  po sezonie grzewczym - kwiecień- lipiec  2020 roku.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 12.12.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Naprawa i malowanie kominów w budynku ul. Chopina 7 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 06.09.2019 roku ” – Nie otwierać przed 12.12.2019 r.  godz. 11.00

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  z dnia 22.11.2019 r:

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wyłonionym oferentem , wybranym przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 

Załączniki do pobrania:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.

 • protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego.

 

Załączniki  do przedłożenia ze strony oferenta:

 1. oferta wykonawcy z wyszczególnieniem prac,okresem gwarancji i terminem wykonania.
 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG
 3. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.