DT/3902/19: Remont dachu, kominów i zamontowanie ław kominowych budynku przy ul. Dworcowej 11 w Kętrzynie - zaproszenie do złożenia ofert

Znak sprawy: DT/3902/19 Data: 4 listopada 2019r.
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowej 11 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 1. Remont dachu,
 2. Remont kominów,
 3. Zamontowanie ław kominiarskich
 

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

UWAGA: W celu ustalenia szczegółowego zakresu prac - kontakt z pracownikiem Działu Technicznego - tel.  89 752 24 31 lub Administracją -  tel. 89 752 45 39.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych ,
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy w rozbiciu na specyfikację zakresu prac wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS.
 

Termin wykonania zadania:  do uzgodnienia po wyborze oferty

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 26.11.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wykonanie remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Dworcowa 11 w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 26.11.2019 r.  godz. 11.00 .

 

Rozstrzygnięcie postępowania:

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki. 
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
 

Załączniki:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4
 5. przedmiar robót – Załącznik nr 5