DT/3665/19: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU KLATEK SCHODOWYCH SZT. 2 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZJAZDOW - zaproszenie do złożenia ofert

Znak sprawy: DT/3665/19 Data: 30 września 2019r.
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zjazdowa 1,3 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU KLATEK SCHODOWYCH SZT. 2 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO  PRZY UL. ZJAZDOWEJ 1,3 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI”

 

Zakres prac:

 • badania konserwatorskie wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej,
 • program prac konserwatorskich , a jeśli istnieje taka potrzeba również program prac restauratorskich,
 • inne prace wynikające z zaleceń konserwatorskich,
 • dokumentacja projektowa.
 

Wzory formularzy ofertowych oraz zalecenia konserwatorskie można pobrać ze strony www.tbs.ketrzyn.pl (zakładka przetargi) .

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagana co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia przewidziane przepisami rozporządzenia MKiDN z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych).
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym do powyższego zadania, referencje,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

Termin wykonania zadania: do dnia 30 grudnia 2019r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 14 października 2019 r. do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU KLATEK SCHODOWYCH SZT. 2 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  BUDYNKU MIESZKALNEGO  PRZY UL. ZJAZDOWEJ 1,3 W KĘTRZYNIE ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORSKIMI- z dopiskiem „Nie otwierać przed  14 października 2019 r.   godz. 10.00”.

Rozstrzygnięcie postępowania:

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1,
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania-Załącznik nr 3,
 4. wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 4,
 5. projekt umowy – Załącznik nr 5.