DT/3549/19: Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Reja 3 w Kętrzynie - zaproszenie do złożenia ofert

Znak sprawy: DT/3549/19 Data: 17 września 2019r.
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

 

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 3 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„1.Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego styropianem grafitowym grubości 12cm.
2. Wymiana okienek piwnicznych w ilości 14 szt.
3. Otynkowanie kominów wraz z instalacją ław kominiarskich i czap na kominach
4. Wymiana poszycia dachu, rynien, rur spustowych na nowe wraz z opierzeniem i remontem wróblówek.
5. Remont schodów zewnętrznych”.

 

Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

UWAGA : W celu ustalenia szczegółowego zakresu prac - kontakt z pracownikiem Działu Technicznego - tel.  89 752 24 31 lub Administracją -  tel. 89 752 45 39.

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych ,
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
 4. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 5. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
 6. wyceniony kosztorys ofertowy w rozbiciu na specyfikację zakresu prac wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS.

Termin wykonania zadania: do uzgodnienia po wyborze oferty.

Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 04.10.2019 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Reja 3 w Kętrzynie” – Nie otwierać przed 04.10.2019r.  godz. 11.00 .

Rozstrzygnięcie postępowania

 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych – Załącznik nr 3
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania - Załącznik nr 4